ყოველთვიური მონიტორნიგი

ყოველთვიური მონიტორნიგი

დამკვეთი კომპანიის ბუღალტრის მიერ წარმოებული ბუღალტერიის კონტროლი და ანალიზი. დამუშავებული

სახელფასო ადმინისტრირება

სახელფასო ადმინისტრირება

სახელფასო უწყისების წარმოება, აღრიცხვა, ანგარიშგება, გასაცემ ხელფასებთან დაკავშირებული პირველადი

ძველი პერიოდის ბუღალტერიის შეფასება და ანალიზი

ძველი პერიოდის ბუღალტერიის შეფასება და ანალიზი

ფინანსური აღრცხვის ანალიზი, სისწორის აღდგენა, საგადასახადო რისკების გამოვლენა და რეპორტინგში

რეპორტინგი

რეპორტინგი

ფინანსური რეპორტების მომზადება მენეჯმენტისთვის, SARAS-ისთვის წლიური ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა

დეკლარაციები და სავალდებულო ფორმები

დეკლარაციები და სავალდებულო ფორმები

ყოველთვიური/ყოველწლიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება და წარდეგენა. საპენსიო დეკლარაციები,

ბუღალტრული აღრიცხვა

ბუღალტრული აღრიცხვა

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება და საბუღალტრო მონაცემების პროგრამული დამუშავება, საბანკო