სამეწარმეო სამართალი

სიახლეები

სამეწარმეო სამართალი

სამართლებრივი რჩევები კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევასთან დაკავშირებით, ასევე,.

ვალდებულებითი სამართალი

სიახლეები

ვალდებულებითი სამართალი

ვალდებულების დარღვევასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს და ვალდებულების დარღვევით წარმოშობილ დავებში.

სახელშეკრულებო და ბიზნეს  სამართალი

სიახლეები

სახელშეკრულებო და ბიზნეს სამართალი

მხარდაჭერა კორპორატიულ საკითხებში, ნებისმიერი სახის დახმარება სახელშეკრულებო სამართლის ფარგლებში..