სამეწარმეო სამართალი

სამეწარმეო სამართალი

სამართლებრივი რჩევები კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევასთან დაკავშირებით, ასევე, სამართლებრივი დახმარება ნებისმიერი სამეწარმეო სუბიექტის (შპს, სს, სპს, კს, კოოპერატივი, ინდ.მეწარმე) რეგისტრაციისას, სარეგისტრაციო მონაცემებში ცვლილებების შეტანისას, რეორგანიზაციისას (შერწყმა/მიერთება, გაყოფა, გარდაქმნა), ლიკვიდაციისას, საწარმოს ფილიალების რეგისტრაციისას, საწარმოს დოკუმენტების სამართლებრივი ანალიზი და მათთან დაკავშირებულ კონსულტაციები. კომპნიის სადამფუძნბლო დოკუმენტაციის, ახალ 2021 წლის სამეწარმეო კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანა და მასთან დაკავშირებული კონსულტაცია.  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    18-12-2022, 09:39