ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციული სამართალი

სამართლებრივი დახმარება ადმინისტრაციული სამართლის ფარგლებში რეგულირებულ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენი კვალიფიციური გუნდი უზრუნველყოფს თქვენს წარმომადგენლობასა და თქვენი სამართლებრივი ინტერესების დაცვას როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, ისე სასამართლოში. ჩვენი მომსახურება მოიცავს განცხადებების, ადმნისტრაციული საჩივრის ან/და სარჩელის/შესაგებლის შედგენასა და წარდგენას შესაბამის ორგანოში. ასევე, ჩვენი მომსახურება მოიცავს სამართლებრივ დახმარებას სხვადასხვა ლიცენზიებისა და ნებართვების მოპოვებაში.
  

      

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    21-12-2022, 11:18