გადასახადების ოპტიმიზაცია

გადასახადების ოპტიმიზაცია

საგადასახადო ვალდებულებების ოპტიმალური მართვა, რისკების გამოვლენა/შეფასება/მინიმიზაცია და

საგადასახადო რისკების აუდიტი

საგადასახადო რისკების აუდიტი

კომპანიის საბუღალტრო წარმოების დეტალური ანალიზი და საგადასახადო რისკების გამოვლენა/შეფასება.

წარმომადგენლობა საგადასახადო დავებზე

წარმომადგენლობა საგადასახადო დავებზე

ფინანსთა სამინისტროსთან და შემოსავლების სამსახურთან საგადასახადო დავების მართვა და წარმომადგენლობა

საგადასახადო საკითხების მართვა

საგადასახადო საკითხების მართვა

ნებისმიერი სახის წერილობითი კორესპონდენციის მომზადება ფინანსთა სამინისტროს და შემოსავლების

საგადასახადო კონსულტაციები

საგადასახადო კონსულტაციები

საგადასახადო ვალდებულებებთან დაკავშირებული კონსულტაციები