გადასახადების ოპტიმიზაცია

გადასახადების ოპტიმიზაცია

საგადასახადო ვალდებულებების ოპტიმალური მართვა, რისკების  გამოვლენა/შეფასება/მინიმიზაცია და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა.

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    28-12-2022, 13:08