სახელშეკრულებო და ბიზნეს  სამართალი

სახელშეკრულებო და ბიზნეს სამართალი

მხარდაჭერა კორპორატიულ საკითხებში, ნებისმიერი სახის დახმარება სახელშეკრულებო სამართლის ფარგლებში. კერძოდ, უძრავი/მოძრავი ქონების ნასყიდობის, გაცვლის, ქირავნობის, იჯარის, ჩუქების, სესხის, გირავნობის, იპოთეკის, ნარდობის, დავალების და სხვა სახის ხელშეკრულებების შედგენა, მათში ცვლილებების შეტანას, ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაცია, ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე დავების მოგვარება  და სხვა.

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    18-12-2022, 09:38