ბუღალტრული აღრიცხვა

ბუღალტრული აღრიცხვა

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება და საბუღალტრო მონაცემების პროგრამული დამუშავება, საბანკო გადარიცხვების მომზადება, ინვოისებისა და სხვა პირველადი დოკუმენტაციის შექმნა/დამუშვება, კონსულტაციები მომავალში განსახორციელბელ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, არსებული სააღრიცხვო პოლიტიკის გადახედვა/გაუმჯობესება.

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    28-12-2022, 12:37