სახელფასო ადმინისტრირება

სახელფასო ადმინისტრირება

სახელფასო უწყისების წარმოება, აღრიცხვა, ანგარიშგება, გასაცემ ხელფასებთან დაკავშირებული პირველადი დოკუმენტაციის შედგენა/სახელფასო უწყისების მომზადება, ხელფასის გაცემასთან დაკავშირებული სბანკო და საკასო ოპერაციების ორგანიზება და აღრიცხვა, შესაბამისი გადასახადების გაანგარიშება და საჭიროების შემთხვევაში დოკუმენტაციის მომზადება

  • კატეოგრია:

    ჩვენი სერვისები

  • თარიღი:

    28-12-2022, 12:52